Registrar-se com a voluntari/a comporta que la persona manifesta la seva voluntat de participar de forma lliure, i voluntària, no remunerada, com a voluntari/a en les activitats que organitza Pride Barcelona, de conformitat amb l'establert en l'art. 9 de la Llei 6/1996 de 15 de Gener de Voluntariat i tenint com a marc la Carta del Voluntariat de Catalunya, estableixen el següent:

La persona voluntària desenvoluparà les seves funcions de forma lliure, gratuïta i responsable.

Les condicions sobre la base de les quals s'han de desenvolupar el compromís de Voluntariat en la tasca de col·laboració en totes aquelles activitats pròpies de l'àrea de voluntariat del projecte PRIDE BARCELONA en les diverses edicions anuals i que no substitueix llocs de treball estables per a la prestació de serveis.

La durada d'aquest compromís s'estableix des del dia del registre via web, i fins a la finalització de les activitats pròpies de l'àrea de voluntariat del projecte PRIDE BARCELONA que té caràcter de renovació automàtica anual fins que alguna de les dues parts comuniqui la baixa del voluntari/a. La persona voluntària s'obliga a complir el compromís adquirit. La persona voluntària es compromet a mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir dels beneficiaris, conegudes en el marc de la seva tasca.

La persona voluntària es compromet a rebutjar qualsevol contraprestació material que poguessin rebre per la part beneficiària o d’altres persones.

La persona voluntària, si escau, rebrà una compensació de les despeses que suposi la prestació del seu compromís de Voluntariat, sempre que Pride Barcelona ho cregui convenient.

La realització d'aquest compromís de Voluntariat no suposa l'assumpció per les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document i, en cap cas, implicarà l'existència de relació laboral entre Pride Barcelona i la persona voluntària.

La persona voluntària tindrà dret, una vegada finalitzat cada projecte anual, si ho demana, a un certificat acreditatiu de la tasca desenvolupada.

L'entitat ha de tenir contractada una pòlissa d'assegurances perquè la persona voluntària estigui coberta dels riscos derivats de l'activitat que duu a terme i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

L'acceptació d'aquestes condicions implícita en donar-se d'alta via web per part del voluntari/a. Pride Barcelona es reserva el dret d'admissió.

Tan la persona voluntària com Pride Barcelona, poden rescindir aquest conveni quan alguna de les dues parts ho cregui necessari.

En el cas de renúncia per part de la persona voluntària haurà de notificar-ho amb antelació o continuar l'activitat fins que puguin adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

La persona voluntària cedeix els seus drets d'imatge a Pride Barcelona.

El present s'interpretarà exclusivament d'acord amb el sentit literal de les seves clàusules i tenint en compte els criteris de dret.

En cas de discrepància sobre la interpretació i execució del present contracte, ambdues parts renúncies expressament a l'aforament que per llei els pot correspondre, i que es comprometen a sotmetre la resolució de les seves controvèrsies a arbitratge de dret.

L'arbitratge es realitzarà a Barcelona, davant el Tribunal Arbitral de Barcelona. El laudo emès per l'àrbitre serà final i vinculant per a les parts.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i Pride Barcelona garanteix la confidencialitat i la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal, necessàries per poder procedir amb la funció del document. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Si no tenim cap comunicació per la seva banda, les dades seguiran en la nostra base de dades

Les condicionis normes de funcionament i condicions d'acceptació dels termes aquí expressats poden variar amb 30 dies d'anticipació directament a la web, sense previ avís. Les parts tenen aquest període de temps per rescindir la seva col·laboració o es donaran per acceptades les noves condicions."