DATA PRIVACY NOTICE: The City of Bloomington will use information you provide on this form to process your application for appointment to a City board or commission. Some of the requested information may be public or private data. Private data is available to you and City employees who need to have this information to perform their duties. The City will not share your private data with the public. The City may share private data as required by law. You are not legally required to provide this information, but if you do not provide it, the City may not be able to process your boards or commissions application


Come and participate in your local government by serving as a youth commissioner! Term lengths are one year from September 1 through August 31 with meetings held once per month.

Must be ages 16 - 23 to apply. Bloomington residents only. 

Applications are currently being accepted for the following boards and commissions:

  • Human Rights Commission (youth) - 2 openings
  • Parks, Arts and Recreation Commission (youth) - 1 opening
  • Sustainability Commission (youth) - 2 openings 

Deadline: Sunday, June 5 at 11:59 p.m. 

Terms begin September 1, 2022

Visit blm.mn/boards for more information or subscribe to Community Outreach & Engagement updates. Thank you!

[Updated 04/13/22]


Name and Address


Interest in Serving

Please select the Board or Commission you are interested in serving on. You may apply for more than one Board or Commission, but we ask that you complete a separate application for each.


Education

Please describe your educational background.


Background and Experience

Please describe any professional and/or volunteer experience you have that relates to the work of the Board or Commission you are applying for.


Optional Resume

Applicants may also provide a resume in addition to the online application. If you would like to supply a resume, please email it to outreach@BloomingtonMN.gov.


ADA Statement

The City of Bloomington does not discriminate against a qualified person with a disability or exclude or deny the benefits of its services, programs, or activities to a qualified person because of a disability. The City will provide a reasonable accommodation or modify its policies and programs to allow people with disabilities to participate in all City services, programs, or activities.

La Ciudad de Bloomington no discrimina por discapacidad en la admisión o el acceso, el trato, ni el empleo, en sus servicios, programas o actividades. Previa solicitud, se proporcionarán facilidades para permitir a las personas con discapacidades participar en todos los servicios, programas y actividades de la Ciudad de Bloomington. Previa solicitud, esta información estará disponible en Braille, letra grande, cinta de audio y/o formato electrónico.

Magaalada Bloomington iyadoo ku saleysanysa naafonimo cidna kuma takoorayso helidda ama oggolaanshaha, ama ku daaweynta ama ka shaqeynta, adeegyadeeda, barnaamijyadeeda, ama waxqabadyadeeda. Haddii la codsado, degaan ayaa la bixinayaa si loogu oggolaado shaqsiyaadka leh naafonimo si ay uga qaybqaataan dhammaan adeegyada, barnaamijyada, iyo waxqabadyada ka jira Magaalada Bloomington. Haddii la codsado, xogtan waxaa loo heli karaa ayadoo farta ay indhooleyaasha akhrin karaan ah, daabacaad wayn, cajalad maqal iyo/ama qaab elektiroonik ah.


Data Privacy Notice

DATA PRIVACY NOTICE: The City of Bloomington will use information you provide on this form to process your application for appointment to a City board or commission. Some of the requested information may be public or private data. Private data is available to you and City employees who need to have this information to perform their duties. The City will not share your private data with the public. The City may share private data as required by law. You are not legally required to provide this information, but if you do not provide it, the City may not be able to process your boards or commissions application

AVISO DE PRIVACIDAD DE INFORMACIÓN: La Ciudad de Bloomington usará la información que dé en este formulario para procesar su solicitud de nombramiento para una junta o comisión de la Ciudad. Parte de la información solicitada puede ser información pública o privada. La información privada está disponible para usted y los empleados de la Ciudad que necesitan tener esta información para hacer sus funciones. La Ciudad no compartirá sus información privada con el público. La Ciudad podrá compartir información privada según lo exige la ley. No está obligado legalmente a dar esta información, pero si no la da, es posible que la Ciudad no pueda procesar su solicitud de comisiones o juntas.

OGEYSIISKA XOGTA SHAQSIGA: Magaalada Bloomington waxay xogta aad foomkaan ku qorto u adeegsan doontaa si ay uga baaran degto balanta codsigaaga ku aadan Guddiga ama Gollaha Magaalada. Qaar kamid ah macluumaadka lagaa codsaday waxay noqon karaan kuwo aan qorsooneyn ama kuwo qarsoodi ah. Xogta gaarka waxaa heli kara adiga iyo shaqaalaha Magaalada ee u baahan inay shaqadooda ku qabtaan. Magaaladu lama wadaageyso xogtaada gaarka ah dad waynaha. Magaalada waxay xogtaada gaarka ah la wadaagi kartaa cid kale sida sharcigu qabo. Sharci ahaan lagaama doonaayo inaad bixiso macluumaadkaan, laakiin haddii aadan bixin, Magaalada waxaa laga yabaa inay awoodi wayso inay siiwado codsigaaga gollaha iyo guddiga


Submission Agreement

I am interested in volunteering my services to the City of Bloomington. If I do volunteer, I understand that I will not be an employee of the City of Bloomington and am not guaranteed future employment. I certify that all the information I have provided on this application is truthful, accurate and complete.

Formulario de envío: Estoy interesado en prestar mis servicios como voluntario a la ciudad de Bloomington. Si me presento como voluntario, entiendo que no seré un empleado de la Ciudad de Bloomington y no se me garantiza un empleo futuro. Con mi firma certifico que la información que di en esta solicitud es verdadera y está completa.

Oggolaanshaha Dirida: Waxaan xiiseynayaa inaan si mutadawacnimo ah ugu tabaruco adeegyadayda Magaalada Bloomington. Haddii aan sameeyo mutadawacnimo, waxaan fahansanahay inaan noqoneyn shaqaalaha Magaalad Bloomington aana haysan damaanad qaadid shaqo mustaqbalka. Waxaan qirayaa dhammaan macluumaadka aan ku bixiyay codsigaan inay yihiin run, sax ayna buuxaan.